GYIK - Átsorolási kérdések

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Gyakran ismételt kérdések

Átsorolás

 

1. Milyen esetekben sorolhatnak át költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre?

1.1. Tanulmányi okból attól függően, hogy mikor kezdte a tanulmányait:

- az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékának el nem érése miatt;

- a Kar által az adott szak tekintetében meghatározott súlyozott tanulmányi átlag el nem érése miatt;

- két félév átlagában 18 kredit és a TJSZ 9. számú melléklete szerinti súlyozott tanulmányi átlag el nem érése miatt.

1.2. A maximálisan igénybe vehető támogatási idő elérése miatt.

1.3. Az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő elérése miatt. 

1.4. A hallgató kérésére.

 

2. Mikor történnek az átsorolások? 

A tanulmányi okból történő átsorolásról a döntést tanévenként egyszer, a tanév végén, a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni. Egyéb okból történő átsorolásról félévente születik döntés (március 1-ig, illetve szeptember 30-ig).

 

3. Mennyi lesz az általam fizetendő költségtérítés/önköltség összege?

Az átsorolt hallgató kezdő költségtérítésének, illetve önköltségének mértéke megegyezik az átsorolt hallgató jogviszonya létesítésének évében, az adott szakon költségtérítéses, illetve önköltség képzésre felvett hallgatóknak, az átsorolást követő tanévben érvényes költségtérítése, illetve önköltsége összegével.  Amennyiben a hallgató átsorolására az adott szakon megkezdett tanulmányai első tanévében kerül sor, valamint amennyiben a hallgatót egy adott tanév második félévétől kezdődő hatállyal sorolják át költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre, ekkor az átsorolt hallgató kezdő költségtérítésének, illetve önköltségének mértéke megegyezik az átsorolt hallgató jogviszonya létesítésének évében, az adott szakon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre felvett hallgatóknak az átsorolási döntés tanévében érvényes költségtérítése, illetve önköltsége összegével.

 

4. Ki sorolható át megüresedett állami (rész)ösztöndíjas helyre?

Az sorolható át, aki

a)    az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek

b)     az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az állami (rész)ösztöndíjas hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe.

 

5. Mi alapján határozzák meg a betölthető állami (rész)ösztöndíjas férőhelyek számát?

A betölthető helyek számát a következők határozzák meg:

a)      az adott tanévben, az adott szakon hány állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt;

b)      hány olyan állami (rész)ösztöndíjas hallgató van, aki az adott tanévben, az adott szakon önköltséges képzésre került átsorolásra,

c)      hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási időt.

 

6. Ki nem sorolható át állami (rész)ösztöndíjas formára?

Nem sorolható át állami ösztöndíjas képzési formára az az állami részösztöndíjas, illetve önköltséges hallgató, továbbá nem sorolható át állami részösztöndíjas képzési formára az az önköltséges hallgató, akinek az adott szakon korábban igénybe vett államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott féléveinek száma összességében kettővel – a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő hallgatók esetében összességében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét, illetve aki már kimerítette a rendelkezésére álló összes támogatási időt.

 

7. Az átsorolt hallgató meddig folytathatja tanulmányait finanszírozott formában?

Az átsorolt hallgató annyi ideig maradhat állami ösztöndíjas finanszírozási formában, ameddig teljesíti az állami ösztöndíjas státusz tanulmányi feltételeit (teljesíti a megfelelő számú kreditet, és eléri a képzési területhez tartozó súlyozott tanulmányi átlagot), illetve, ameddig nem meríti ki a rendelkezésére álló maximális támogatási időt, illetve az adott oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási időt.

 

8. Költségtérítéses hallgatóként jelentkezhetek-e állami (rész)ösztöndíjas képzési formára?

Költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti az átsorolását. Állami (rész)ösztöndíjas képzési formára csak önköltséges hallgató sorolható át. 

9. Kaphatok-e tanulmányi ösztöndíjat, ha átsorolásra kerülök állami (rész)ösztöndíjas képzési formára?

Igen, az adott képzés utolsó aktív félévének korrigált kreditindexe alapján, az aktív, nappali tagozaton állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók maximum 50%-a jogosult tanulmányi ösztöndíjra.

 

10. Hogyan pályázhatok állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára?

A pályázati űrlap kitöltésével és benyújtásával.

A kiírásokat a kari honlapokon, illetve a KTI honlapján találhatják meg a hallgatók.

 

11. Mely karok átsorolását végzi a KTI megüresedett támogatott helyek esetén?

ÁJK, BTK, KPVK, MIK.

 

12. Mikor írják ki a pályázatokat?

A pályázatokat általában a tavaszi félév végén, vagy közvetlenül a félév lezárását követően írják ki.

 

13. Mikor várható a támogatott helyekre beadott pályázatok elbírálása?

A pályázat elbírálása általában augusztusban történik. Pontosabb időpontot a pályázati kiírás tartalmaz.

 

You shall not pass!